S�geresultater

Produkter

Grupper

S�gningen gav ingen resultater

Opp

Alt text

Kjøleskapsrens

Kjøleskapsrens desinfiserer kjøleskap og frysere. Den er spesielt effektiv
overfor bakterier, mugg- og gjærsopper. Renser og fjerner effektivt lukten fra
bakterier, og er ikke skadelig hverken for dyr eller mennesker. Oppbevares
utilgjengelig for barn.

Bruksanvisning: Sprayes på de innvendige overflatene i kjøleskapet eller
fryseren. Etter å ha virket i 15 minutter tørker man av med en oppvridd klut. Det
er bare nødvendig å vaske av med vann på de stedene der matvarer kommer i
direkte kontakt med den avrensede overflaten.

Deklarasjon: Inneholder: < 5 % amfotære og ikke-ioniske tensider. Inneholder
også: vann, isopropylalkohol og kvartenære ammoniumsalter.

Alt text

Ovnsrens

Ovnsrens er et rengjøringsmiddel som er spesielt formulert for bake- og stekeovner samt for rengjøring av kull- eller gassgriller. Den løsner effektivt fett og fastbrente matrester inni ovnen, og egner seg også godt til rengjøring av grill og stekeplater.

Bruksanvisning: Varm opp ovnen til maks 50 °C og la den avkjøle i 10–15 min. Spray ovnsrensen på overflaten i et jevnt, tynt lag. Etter å ha virket i 10 minutter rengjør du overflaten med en skuresvamp og rent vann. Vask av med rent vann. Kraftig tilsmussede områder kan kreve gjentatte behandlinger. Kan brukes på linoleum, aluminium og malte overflater. Må IKKE brukes på selvrensende paneler eller i viften i varmluftsovner.

Deklarasjon: Inneholder: < 15 % natriumhydroksid, < 15 % ikke-ioniske tensider. Inneholder også: vann, isopropylalkohol og parfyme.

FARE! Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd aerosoler. Vask huden grundig etter bruk. Bruk hansker og øyebeskyttelse.

  • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  • ED HUDKONTAKT: Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
  • VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
  • VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Alt text

Stålrens

Stålrens er utviklet spesielt for rengjøring av rustfrie ståloverflater på f.eks. kjøleskap, ovner og andre stålflater. Stålrens løser opp fett og fjerner effektivt merker etter fingre, fettflekker og annet smuss. Den etterlater en tynn, beskyttende hinne på overflaten som gjør
det lettere å rengjøre den i fremtiden. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruksanvisning: Påfør med en myk klut og gni inn til alle flekker er fjernet. Etter et par minutter tørker du av med en ren klut.

Deklarasjon: Inneholder: < 5 % ikke-ioniske og anioniske tensider. Benzisothiazol-3(2H)-on. >15 % hvit parafinolje og alifatiske hydrokarboner. Inneholder også: vann og parfyme.

Alt text

Kokeplaterens

Kokeplaterens fjerner effektivt fastbrente matrester uten å lage riper. Den polerer og beskytter samtidig, og etterlater kokeplaten blank og med en beskyttende hinne som gjør det lettere å rengjøre den i fremtiden.

Bruksanvisning: Påføres med en tørr klut, og poler den kalde overflaten til kokeplaten er ren og blank. Om nødvendig tørker man av overflødig polish. Det er ikke nødvendig å bruke skraper. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Deklarasjon: Inneholder: < 5 % ikke-ioniske og kationiske tensider, > 30 % alifatiske hydrokarboner. Inneholder også: slipemidler, vann, silikonolje, sitronsyre og parfyme.

Alt text

Oppvaskmaskinrens

Oppvaskmaskinrens er spesielt formulert for rengjøring og vedlikehold av oppvaskmaskiner. Oppvaskmaskinrens oppløser effektivt fett og smuss fra rør i maskinen samt kalkavleiring, og etterlater maskinen ren med en behagelig duft. Bør brukes én gang i måneden, avhengig av hvor ofte man bruker maskinen.

Bruksanvisning: Tøm maskinen og rens filteret. Ta av forseglingen fra toppen av kapselen og plasser flasken, fremdeles med hetten på, i bestikkurven med bunnen opp i en tom maskin. Lukk maskinen og kjør et vaskeprogram på min. 65 °C.

Deklarasjon: Inneholder: 15–30 % sitronsyre, < 15 % ikke-ioniske tensider, < 5 % amfotære tensider. Inneholder også: vann, isopropylalkohol og parfyme.

ADVARSEL! Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevaresutilgjengelig for barn. Vask huden grundig etter bruk. Bruk øyebeskyttelse. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.